ÖNEMLİ DUYURU

YUKARI
ÇIK

TEST / ANALİZ

1. MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

 

Aerobik Koloni Sayımı (katı besiyerinde)

Toplam Bakteri Sayımı (katı besiyerinde)

Escherichia coli Sayımı (katı besiyerinde)

Fekal Koliform Sayımı (katı besiyerinde)

Koliform Bakteri sayımı (katı besiyerinde)

Fekal Streptococcus ve Enterococcus Grup 9230B SM (katı besiyerinde)

Fekal Streptococcus ve Enterococcus Grup 9230C SM (katı besiyerinde)

Staphylococcus aureus sayımı (katı besiyerinde)

Bacillus cereus sayımı (katı besiyerinde)

Clostridium perfringens sayımı (katı besiyerinde)

Pseudomonas aureginosa sayımı (katı besiyerinde)

Maya ve Küf Sayımı (katı besiyerinde)

Osmofilik Maya Sayımı (katı besiyerinde)

Sıvı örneklerde membran filtrasyon tekniği ile mikroorganizma sayımı (E.coli, Enterokok, koliform, P.aureginosa, patojen stafikoklar)

Ortam havasının mikrobiyolojik kontrolü (cihaz ile)

Escherichia coli O157 aranması (PCR yöntemi ile)

Salmonella spp. aranması (PCR yöntemi ile)

Listeria monocytogenes aranması (PCR yöntemi ile)

Campylobacter spp. aranması (PCR yöntemi ile)

Katı-sıvı örneklerin sterilizasyonlarının kontrolü

Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi

Minimal inhibisyon konsantrasyonun (MIC) belirlenmesi

Nanomalzeme, seramik, polimer, tekstil ürünler vb. antimikrobiyal etkinliğinin belirlenmesi

Mikrobiyal kültürlerin liyofilize edilmesi

Liyofilize mikroorganizma kültür saklanması

Bakteri tutunma testi (dental malzemeler için)

 

2. MOLEKÜLER BİYOLOJİK ANALİZLER

 

Bitkisel dokudan DNA izolasyonu1

Hayvansal dokudan DNA izolasyonu1

Mikroorganizmadan genomik DNA izolasyonu1

Mikroorganizmadan plazmid DNA izolasyonu1

DNA saflık ve miktar tayini (Nanodrop ile)

Konvensiyonel PCR reaksiyonu

Bitkisel örnekten RNA izolasyonu

Mikroorganizmadan RNA izolasyonu

RNA miktar ve kalite tayini (nanodrop ile)

Real time PCR reaksiyonu

Agaroz jel elektroforezi ve görüntüleme (10 örnek)

Kalıp DNA hazırlama + saflaştırma + tek yön dizi analizi

Tek yönlü dizi analizi

Metagenomik analiz

Biyoinformatik araçlar kullanılarak veri analizi

Tür düzeyinde mikroorganizma (bakteri, maya, küf) tanımlama

Gen ekspresyon analizi (RT-qPCR cihazı ile)

 

3. KİMYASAL ANALİZLER

 

pH tayini

Enzim aktivitesi belirlenmesi (amilaz, proteaz, lakkaz, mangan peroksidaz, lignin peroksidaz, β-glukozidaz)

Çözünmüş oksijen tayini

Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOI5/20)

Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) 

Serbest siyanür (kolorimetrik yöntem)

Toplam Fenol (kolorimetrik yöntem)

Serbest klor (kolorimetrik metod ile)

 

4. TOKSİSİTE ANALİZLERİ

 

Biyolüminesans Bakteriyel Toksisite Testi (Microtox)

Genotoksisite–bakteriyel geri mutasyon Ames testi [ISO 10993-3 (OECD TG 471)]

EĞİTİM

İçerik güncellenecektir.

DANIŞMANLIK

Proje Danışmanlığı

Microbiota'nın sağlayabileceği teknik ve bilimsel danışmanlar vasıtasıyla; ulusal ve uluslararası fon kaynaklı projelere yönelik proje danışmanlık hizmeti sunabilmektedir.

 

Çevre Danışmanlığı

Microbiota, deniz, kıta içi su kaynakları ve karasal kirlenmelere karşı biyoremediasyon teknoloji sistemlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve atıksu arıtım tesislerinin etkinlik seviyesinin artırılmasına yönelik danışmanlık hizmeti verebilmektedir.

 

Teknik Danışmanlık

Microbiota, teknoloji önceliği olan, bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yürüten, ürün geliştirme ve teknoloji üretmeye yatkın sektörlere teknik danışmanlık hizmeti verebilmektedir.

PROJE YAZIM / YÖNETİM

1. PROJE YAZIM HİZMETLERİ

Mevcut Ar-Ge fonlarından yararlanma konusunda fikirlerinizin hayata geçirilmesi sürecinde proje temelli ilerlemek istiyorsanız, Proje Destek Birimimiz (PDB), sizlere proje yazımı aşamasında ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlayacaktır.

 

1.1. Proje Yazım Süreci

- Proje fikrinizin PDB ile gizlilik anlaşması çerçevesinde görüşülmesi,

- Proje konusu ile ilgili literatür taramasının yapılması,

- Projenin amaç ve hedeflerinin doğru tanımlanması,

- Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriğinin doğru tanımlanması,

- Projenin yenilikçi ve özgün yönlerinin ortaya konulması,

- Projenin başarı ölçütlerinin somut bir şekilde ortaya konulması,

- Pazar analizinin yapılması,

- Bütçe tablolarının hazırlanması,

- İş planın hazırlanması,

- Proje sonucunda elde edilecek ulusal ve uluslararası kazanımların belirlenmesi,

- Proje konusunun Etik Kurul Onay Belgesi ve/veya yasal/özel izin belgeleri gerektirdiği durumlarda, gerekli hazırlıkların yapılması.

 

1.2. Proje Başvuru Süreci

- Proje dosyasının başvuru yapılacak programın kriterlerine uygun olarak eksiksiz hazırlanması,

- Ulusal ve uluslararası ortaklı projelerde ortak kurum ve kuruluşla irtibatın sağlanması,

- Sözleşme makamı ile iletişimin sağlanması ve sözleşme dosyasının hazırlanması,

- Projenin ilgili birimlere elektronik yada matbu olarak sunulması.

 

1.3. Proje Kabul Süreci

- Panel aşamasında projenin savunulması için rehberlik sağlanması,

- Panel sonucunda projede düzeltme talep edilmesi halinde, gerekli düzeltmelerin yapılıp projenin tekrar ilgili birime gönderilmesi,

- Proje sözleşmesi imzalanana kadar projeyi destekleyen birim ile tüm yazışmaların yapılması,

- Projenin kabul aşamasında bütçe kısıtlamasına gidilmesi durumunda bütçe tablosunun revize edilmesi,

- Kabul edilen proje sözleşmesinin ilgili taraflarca imzalanarak, projenin başlatılması.

 

 

2. PROJE YÖNETİM HİZMETLERİ

 Kabul edilmiş projeleriniz için verebileceğimiz proje yönetim hizmetlerimiz;

 

2.1. Proje Takibi

- Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve olası problemlere daha kısa sürede çözüm bulmak amacı ile proje paydaşlarının periyodik olarak bilgilendirilmesi.

 

2.2. Mali Sürecin Takibi

- Satın alma sürecinin planlanması,

- İhale yönetiminin takibi aşamalarında destek sağlanması,

- Proje kapsamında alınması planlanan cihaz, sarf malzeme ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi.

 

2.3. Personel Performans Takibi

- Projenin hedefleri doğrultusunda iş-zaman çizelgesine uygun olarak sürdürülmesi amacı ile proje personelinin takibinin sağlanması.

 

2.4. Raporların Hazırlanması

- Projenin başlamasını takiben proje destekçisi kurumun belirli periyotlarda talep ettiği gelişme raporlarının formata uygun olarak hazırlanması,

- Proje süresinin tamamlanmasının ardından, projenin bilimsel ve teknik tüm gelişmelerini içeren sonuç raporunun formata uygun olarak hazırlanması,

- Proje destekçisi kurum tarafından incelen sonuç raporunda, gerekli görülmesi halinde, değişiklik ve düzeltmelerin yapılarak sonuç raporuna son halinin verilip ilgili birimine tekrar gönderilmesi. 

Eskişehir Web Tasarım