TEST / ANALİZ

1. MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

 

Aerobik Koloni Sayımı (katı besiyerinde)

Toplam Bakteri Sayımı (katı besiyerinde)

Escherichia coli Sayımı (katı besiyerinde)

Fekal Koliform Sayımı (katı besiyerinde)

Koliform Bakteri sayımı (katı besiyerinde)

Fekal Streptococcus ve Enterococcus Grup 9230B SM (katı besiyerinde)

Fekal Streptococcus ve Enterococcus Grup 9230C SM (katı besiyerinde)

Staphylococcus aureus sayımı (katı besiyerinde)

Bacillus cereus sayımı (katı besiyerinde)

Clostridium perfringens sayımı (katı besiyerinde)

Pseudomonas aureginosa sayımı (katı besiyerinde)

Maya ve Küf Sayımı (katı besiyerinde)

Osmofilik Maya Sayımı (katı besiyerinde)

Sıvı örneklerde membran filtrasyon tekniği ile mikroorganizma sayımı (E.coli, Enterokok, koliform, P.aureginosa, patojen stafikoklar)

Ortam havasının mikrobiyolojik kontrolü (cihaz ile)

Escherichia coli O157 aranması (PCR yöntemi ile)

Salmonella spp. aranması (PCR yöntemi ile)

Listeria monocytogenes aranması (PCR yöntemi ile)

Campylobacter spp. aranması (PCR yöntemi ile)

Katı-sıvı örneklerin sterilizasyonlarının kontrolü

Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi

Minimal inhibisyon konsantrasyonun (MIC) belirlenmesi

Nanomalzeme, seramik, polimer, tekstil ürünler vb. antimikrobiyal etkinliğinin belirlenmesi

Mikrobiyal kültürlerin liyofilize edilmesi

Liyofilize mikroorganizma kültür saklanması

Bakteri tutunma testi (dental malzemeler için)

 

2. MOLEKÜLER BİYOLOJİK ANALİZLER

 

Bitkisel dokudan DNA izolasyonu1

Hayvansal dokudan DNA izolasyonu1

Mikroorganizmadan genomik DNA izolasyonu1

Mikroorganizmadan plazmid DNA izolasyonu1

DNA saflık ve miktar tayini (Nanodrop ile)

Konvensiyonel PCR reaksiyonu

Bitkisel örnekten RNA izolasyonu

Mikroorganizmadan RNA izolasyonu

RNA miktar ve kalite tayini (nanodrop ile)

Real time PCR reaksiyonu

Agaroz jel elektroforezi ve görüntüleme (10 örnek)

Kalıp DNA hazırlama + saflaştırma + tek yön dizi analizi

Tek yönlü dizi analizi

Metagenomik analiz

Biyoinformatik araçlar kullanılarak veri analizi

Tür düzeyinde mikroorganizma (bakteri, maya, küf) tanımlama

Gen ekspresyon analizi (RT-qPCR cihazı ile)

 

3. KİMYASAL ANALİZLER

 

pH tayini

Enzim aktivitesi belirlenmesi (amilaz, proteaz, lakkaz, mangan peroksidaz, lignin peroksidaz, β-glukozidaz)

Çözünmüş oksijen tayini

Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOI5/20)

Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) 

Serbest siyanür (kolorimetrik yöntem)

Toplam Fenol (kolorimetrik yöntem)

Serbest klor (kolorimetrik metod ile)

 

4. TOKSİSİTE ANALİZLERİ

 

Biyolüminesans Bakteriyel Toksisite Testi (Microtox)

Genotoksisite–bakteriyel geri mutasyon Ames testi [ISO 10993-3 (OECD TG 471)]

EĞİTİM

Microbiota, ICI Akademi Platformu ile sektörün ihtiyaç duyduğu eğitim hizmetlerini on-line platformda ve uygulamalı olarak sunmaktadır. Uygulamalar laboratuvar ortamında yapılmaktadır.

Bu kapsamda iş birlikleri ile eğitim portföyü sürekli güncellenmekte ve talepleriniz doğrultusunda yeni eğitim planlamaları yapılabilmektedir.

https://www.iciteknoloji.com/

 

 

DANIŞMANLIK

Proje Danışmanlığı

Microbiota'nın sağlayabileceği teknik ve bilimsel danışmanlar vasıtasıyla; ulusal ve uluslararası fon kaynaklı projelere yönelik proje danışmanlık hizmeti sunabilmektedir.

 

Çevre Danışmanlığı

Microbiota, deniz, kıta içi su kaynakları ve karasal kirlenmelere karşı biyoremediasyon teknoloji sistemlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve atıksu arıtım tesislerinin etkinlik seviyesinin artırılmasına yönelik danışmanlık hizmeti verebilmektedir.

 

Teknik Danışmanlık

Microbiota, teknoloji önceliği olan, bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yürüten, ürün geliştirme ve teknoloji üretmeye yatkın sektörlere teknik danışmanlık hizmeti verebilmektedir.

PROJE YAZIM / YÖNETİM

PROJE YAZIM HİZMETLERİ

Mevcut Ar-Ge fonlarından yararlanma konusunda fikirlerinizin hayata geçirilmesi sürecinde proje temelli ilerlemek istiyorsanız, Proje Destek Birimimiz (PDB), sizlere proje yazımı aşamasında ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlayacaktır.

 

 

Eskişehir Web Tasarım