TEST / ANALİZ

1. MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

1.1. Antimikrobiyal Etki Testleri

a- Kirby-Bauer disk difizyon yöntemi ile belirleme,

b- Minimal inhibisyon konsantrasyonun (MIC) belirlenmesi,

c- Çeşitli malzemelere spesifik (Nanomalzeme, Polimer, Kumaş vs.,) antimikrobiyal etkinliğinin belirlenmesi.

 

1.2. Mikroorganizma Sayımı

a- Aerobik mezofilik bakteri sayımı,

b- Toplam koliform bakteri sayımı,

c- Maya ve küf sayımı,

d- Sıvı örneklerde membran filtrasyon tekniği ile mikroorganizma sayımı,

e- Ortam havasının mikrobiyolojik kontrolü.

 

1.3. Sterilizasyon Testleri

a- Gıda maddelerinde sterilizasyon kontrolü,

b- Gıda maddeleri dışında diğer malzemelerde sterilizasyon kotrolü.

 

1.4. Liyofilizasyon Hizmeti

a- Liyofilize mikroorganizma kültür bakımı,

b- Liyofilizasyon.

 

 

2. MOLEKÜLER BİYOLOJİK ANALİZLER

a- DNA izolasyonu,

b- Konvensiyonel PCR reaksiyonu,

c- Real time PCR reaksiyonu,

d- Agaroz jel elektroforezi ve görüntüleme,

e- DNA saflık ve miktar tayini,

f- Tür düzeyinde mikroorganizma tanımlama.

 

 

3. KİMYASAL ANALİZLER

a- Enzim aktivite ölçümleri,

b- pH tayini,

c- Çözünmüş oksijen tayini,

d- Serbest siyanür tayini (Kolorimetrik Yöntem),

e- Serbest klor tayini,

f- Toplam fenol tayini (Kolorimetrik Yöntem),

g- Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOI5 / 20)

h- Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOI)

 

 

4- TOKSİSİTE ANALİZLERİ

a- Biyolüminesans bakteriyel toksisite testi (BBTT) (Microtox)

b- Hücre sitotoksisite testi (MTT)

 

 

Eskişehir Web Tasarım